Beaufort Corporate Consulting en het Centre for Organization Restructuring verkennen het Nederlandse zorgdomein

Beaufort Corporate Consulting en het Centre for Organization Restructuring verkennen het  Nederlandse zorgdomein.

Centraal thema: Gesprekken met bestuurders over vastgoed, efficiëntie en innovatie binnen de Nederlandse vvt-instelling

 De Nederlandse zorg is uitstekend, maar heeft te maken met een grote uitdaging. De vraag naar goede zorg groeit, onder meer door vergrijzing, nieuwe behandelmogelijkheden en daarnaast hogere eisen aan de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd is er een noodzaak tot kostenbesparing. Hoe realiseren we kwalitatief betere zorg met minder geld?

Beaufort schreef eerder vanuit haar jarenlange ervaring een boek over herstructurering in de zorg. Recentelijk werkte het adviesbureau samen met het Centre for Organization Restructuring van de Radboud Universiteit aan een tweede boek binnen het zorgdomein. Deze maal gericht op strategische vraagstukken gerelateerd aan de vastgoedkeuze binnen de zorg. In het licht van veranderingen in de wet- en regelgeving voor VVT-instellingen, stapte Beaufort in de zomer van 2017 in de auto om samen met Dr. Rick Aalbers van de Radboud Universiteit Nijmegen diverse prangende vragen voor te leggen aan bestuurders. De uitkomsten zijn samengevat in het boek “4.000 kilometer door het zorglandschap”.

De aanleiding van het onderzoek was de volgende:

De afgelopen jaren zijn de kosten van de zorg in Nederland enorm toegenomen. In 1972 waren de totale kosten aan zorg en welzijn nog 6,45 miljard euro. In 2016 waren de totale kosten opgelopen tot 96,2 miljard euro. Een toename van bijna 90 miljard euro. Dit is enerzijds te verklaren door een andere demografische samenstelling van onze samenleving als gevolg van de ‘babyboom’, anderzijds heeft ook de toenemende welvaart geleid tot een gestegen eisenpakket dat wij aan onze eigen (ouderen)zorg opleggen. In een poging om de kosten te drukken, introduceerde de Nederlandse wetgever voor de vvt in 2015 nieuwe wetgeving waarin ‘extramuralisering’ centraal stond. In feite wijst dit begrip op de weg die de wetgever is ingeslagen. Men probeert dezelfde zorg aan te bieden buiten de muren van een vvt-instelling. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de verhuizing van ouderen naar een vvt-instelling zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Ouderen blijven langer thuis wonen, waar zij de zorg krijgen die zij nodig hebben.

De extramuralisering heeft ingrijpende effecten op vvt-instellingen. Was het verzorgingsgebied van vvt-instellingen vanuit het verleden goed afgebakend, nu zien zij ineens hun (intramurale) cliënten­aantallen als gevolg van de nieuwe wetgeving afnemen. In veel gevallen heeft dit een fors effect op de financiële prestaties van de vvt-instellingen. Zij blijven immers zitten met (deels) leegstaand en oud vastgoed voor intramurale zorg. Er wordt meer geconcur­reerd om cliënten te werven die wél een indicatie krijgen voor intramurale zorg. Veel instellingen worstelen met de vraag hoe zij het beste kunnen omgaan met deze nieuwe omstandigheden.

Daarmee samenhangend spelen bedrijven handig in op de ontwikkeling dat ouderen langer thuis blijven wonen. Zij introdu­ceren diverse producten en diensten, zoals automatische medicijn-dispensers en apparaten waarmee waardes in bloed- of urine­monsters kunnen worden getest, maar ook apps en apparaten die bijvoorbeeld beeldbellen mogelijk maken of die de communicatie tussen de oudere en zijn of haar arts versoepelen. De verwachting is dat deze ontwikkelingen de autonomie van ouderen vergaand zullen vergroten. vvt-instellingen zullen ook op deze ontwikke­lingen moeten reageren.

Bovengenoemde ontwikkelingen zorgen ervoor dat het vast­goed van vvt-instellingen wellicht onder druk komt te staan. Nu ouderen minder gemakkelijk in een vvt-instelling terecht kunnen, lopen de vvt-instellingen het risico op lege kamers. Dit uitgangspunt was voor ons de aanleiding om na te gaan wat voor vvt-instellingen beter is: vastgoed kopen of huren. Aan beide keuzes zijn voor- en nadelen verbonden. Het kopen van vastgoed geeft de eigenaar voordelen, zoals de volledige controle, financiële voordelen wanneer het vastgoed meer waard wordt en de mogelijkheid om aan specifieke wensen te voldoen, bijvoor­beeld met betrekking tot woonconcepten. Eigendom heeft echter ook nadelen. Het is kapitaalintensief en vraagt daarmee veel geld in de vorm van leningen en investeringen. Dit beperkt de opera­tionele cash flow die nodig kan zijn voor operationele doeleinden. Het brengt voorts risico’s met zich mee, zoals het beleggingsrisico en leegstandsrisico. Als het vastgoed minder waard wordt, levert dat nadeel op voor de eigenaar van het vastgoed. Daarnaast is het beheren van vastgoed doorgaans niet de kerntaak van vvt-instellingen. Professionele vastgoedbeheerders zijn daartoe beter uitgerust. En dan is er nog huren….

Beide opties hebben voor- en nadelen. Maar welke leidt tot een betere financiële prestatie? Door middel van een kwantitatief onderzoek hebben wij deze vraag de afgelopen periode gezamenlijk getoetst. De resultaten van het onderzoek presenteren wij u in het het boek “4.000 kilometer door het zorglandschap”. Wilt u deze publicatie ook ontvangen, stuur dan een email naar info@beaufortconsulting.nl .

Beaufort Corporate Strategy geldt als een strategisch partner van het Centre en is een boetiek adviesbureau dat zich specialiseert in corporate restructuring. Beaufort is landelijk actief voor middelgrote en grote ondernemingen en instellingen. De focus van Beaufort ligt op het bedrijfskundig en financieel adviseren en ondersteunen van aandeelhouders, management en raden van bestuur. Beaufort kenmerkt zich door haar persoonlijke en betrokken benadering. Vanuit haar herstructureringspraktijk is Beaufort aangesloten bij de Turnaround Management Association en is Beaufort EACTP gecertificeerd. Beaufort kenmerkt zich door korte lijnen en een no nonsense mentaliteit.